MAKЕДОНИЈА повторно на дното на Балканот по странски инвестиции

ЕКОНОМИЈА / ФИНАНСИИ

Според Народната банка во текот на третиот квартал од 2021 година, вкупните директни инвестиции во земјата бележат нето-приливи од 38,6 милиони евра, како резултат на нето-приливите кај: сопственичкиот капитал (48,4 милиони евра) и реинвестираната добивка (26,2 милиона евра), при нето-одливи кај меѓукомпанискиот долг (од 36 милиони евра).

Во периодот јануари-септември 2021 година, вкупните директни инвестиции во земјата изнесуваат 285,6 милиони евра, главно како резултат на реинвестираната добивка и сопственичкиот капитал (196,7 милиони евра и 113,2 милиони евра, соодветно), во услови на намалени нето-обврски врз основа на меѓукомпаниски долг (за 24,3 милион евра).

Во првите шест месеци, странските инвестиции се 244 милиони евра (според НБМ изнесуваат 247 милиони), додека во истиот период, Косово бележи 277 милиони евра инвестиции, Албанија 463 милиони, а Србија 1,7 милијарди евра.