Како вистински изгледала македонската КРАЛИЦА

Живот

На 12 август се навршуваат 2039 години од смртта на најславната Македонка на сите времиња – познатата египетска кралица од македонско потекло Клеопатра VII.

По смртта на Александар Македонски познато е дека огромната Маке­дон­­ска импе­рија бргу се распаднала на неколку држави. Но, Македон­ците и натаму оста­нале да владеат со некои од нив. Така, Македонците останале да владеат со Египет, кој се одделил како самостојна држава, на чие чело застанал александровиот генерал Македо­нецот Птоле­меј Лагов. Тој ја основал македонската династија Птолемаиди, чии при­падници оста­нале да владеат со Египет уште речиси триста години по смрт­та на Алек­сандар Македонски.

Македонското етничко потекло на Птолемеите го потенцира најпознатиот антички еврејски историчар Јосиф Флавиј. Кралевите од династијата на Птолемеите тој сосема јасно ги наре­ку­ва “Македон­ци”(Агаинст Апион…II, 5).

За македонското етничко потекло на Птолемеите пишува и рано­хрис­тијанскиот писател Иринеј. Дел од неговото творештво го пренесува позна­тиот ранохристијански историчар Еузебие од Цезареја (околу 260 – 340 год.). Пишувајќи за создавањето на биб­лио­­теката во Александрија и Иринеј го споменува македонското потекло на Птолемеите. Овде читаме: “Уште пред Римјаните да ја воспостават својата империја, во времето кога Македонците се уште ја држеа Азија, Птолемеј синот на Лаг, посакал да ја збогати библиотеката што тој ја направи во Александрија со вредни книги од сите луѓе…” (Eusebius of Caesarea: Church History, Book V, Chapter 8, The Statements of Irenaeus in regard to the Divine Scriptures).

Македонското етничко потекло на Птолемеите е спомнато и на офи­ци­јалната веб-страница на Интернет, поставена од египетската влада (конк­ретно од Ми­нистерството за туризам на Египет). Во краткиот осврт кон исто­ри­ја­та на Египет, Птолемеите се наречени како “Македонска динас­ти­ја“ (Alexander the Great, Macedonian Dinasty).

Научниците користејќи ги најновите технички можности, врз база на скенираниот череп на Клеопатра и сликите портрети кои се изработени уште за време на нејзиниот живот, како автентични и скултури со приказ на ликот на кралицата, направија реконструкција на нејзиниот лик.

Сега веќе автентично може да дознаеме како изгледала најславната македонска кралица – фарон на Египет.