ПОЕНТА НА ДЕНОТ со големите и малите

ПОЕНТА НА ДЕНОТ

ПОЕНТА НА ДЕНОТ

СЕКОГАШ големите се договараат!!!

А СЕКОГАШ малите сметката ја плаќаат!!!

Зависно од тоа како се перцепираме, во поголемите или помалите, така треба да се подготвуваме.

Бидејќи никој не не кани на маса за договарање, тогаш да се подготвиме за плаќање!

Со оглед на фактот што Таче ова не може да го разбере, кој ќе ја плати сметката?

Се разбира, како и секогаш, граѓаните на Македонија!

На здравје!

пишува, ПОЕНТИРАЧОТ!