САМО Македонија и Албанија ПОСТОЕЛЕ за време на Исус ХРИСТОС

ИСТОРИЈА, РЕЛИГИЈА

На почетокот на овој милениот, од раѓањето на Исус Христос навака, светот живеел во доминација на Римската Империја, која владеела од Британија до Арабија, од Мароко до Украина.

Христијаните биле насекаде прогонувани и измачувани, особено во првите векови по Исус, кога Римската Империја била многубожна и сурова.

За време на Исус, овој дел од светот бил под римска власт и постоеле само римски провинции со свои автентични имиња, според името на народите кои живееле во нив.

Во време кога Исус бил на земјата, на Балканот постоела само Македонија, поради народноста на населението Македонци и Албанија на Кавказ, покрај Касписко Езеро, каде во тоа време живееле Албанците.

Нема трага од ниту еден друг народ, како Грци, Срби или Бугари, поради што нема ниту провинции со такво име. Има Ахајци, Мизијци, Тракијци, Илири, за кои постоеле и засебни провинции.

За прв пат Христијанството се проширило во Европа преку Македонија, кога лично била посетена од Апостол Павле. Од тогаш до денес, доминантно населението во Македонија сме христијани, додека пак во Албанија на Кавказ, како и Грузија и Ерменија, прво било прифатено христијанството, а многу векови покасно Исламот.

Албанците под диктат на Отоманските Султани се преселени на Балканот, како веќе исламизиран народ, со автентично бело капче, својствено за поднебјето на Блиски Исток и Кавказ.