Поминуваат без одговорност, а Македонија плаќа штети

Република Македонија во 2020 година исплатила 330 илјади евра на граѓани кои ги добиле предметите против нашето судство во Стразбур. За споредба, државата како тужена странка која изгубила, во 2018 […]