ДЕНEC одбележуваме Cв. Никола Чудотвоpeц или Дедo Мpaз

Пра­вос­лав­ни­те хрис­ти­ја­ни во Ма­ке­до­ни­ја денес го праз­ну­ва­ат Све­ти Ни­ко­ла Чу­дот­во­рец, ар­хи­е­пис­коп мир­ли­киј­ски, све­те­цот заш­тит­ник на де­цата, мо­реп­лов­ците, де­вој­ките, си­ро­маш­ните, уче­ни­ците, пе­ка­рите, ап­те­ка­рите, тр­гов­ците, пат­ни­ците… Све­ти Ни­ко­ла е еден од нај­по­чи­ту­ва­ни­те светци, […]