EKCKЛУЗИВНО: HOВО HAУЧНО OTКРИТИЕ зa макeдонскиoт jaзик

Првата докторска дисертација за македонскиот јазик На 27 ноември 1890 година, естонско-гермaнскиот славист Леонард Готхилф Мазинг ја одбранил првата докторска дисертација за македонскиот јазик на тогашниот Дерптски универзитет (во тогашен […]